فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 گزارش فعالیت های هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
2 بروشور معرفی هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی
3 اصلاح نتایج داوری چکیده ها
4 کتابچه چکیده ها
5 کتابچه مقاله ها