گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران یکشنبه مورخ ۲۴ آذر ۹۸
1398/10/02

هو الحلیم

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
یکشنبه مورخ ۲۴ آذر ۹۸

بخش اول:
ساخت مقیاس رشد ۷ سال اول مبتنی بر منظومه رشد/نظریه رشد قرآنی (جلسه چهارم) پایان نامه ارشد خانم شیروان
در این قسمت به بررسی و شناخت مفاهیم بلوغ، استطاعت پرداخته شد و نکاتی در زمینه انسان در قرآن و معنای هستی شناسانه آن، ذومراتب بودن حق در بسترهای مختلف و ادراک انسان از آن که موجب سیر رشد انسان در مراتب مختلف زندگی می شود ارائه شد.

بخش دوم:
"معناشناسی حُسن" موضوع پژوهش رساله دکتری سرکار خانم‌گیتی
در این بخش به ارائه معنای حسن از منظر کتب واژه پرداخته شد.


منتظرتان هستیم در اولین همایش قرآن و روانشناسی

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا آخر دی ۹۸