کد اختصاصی ISC برای همایش قرآن و روانشناسی
1398/10/20

کد اختصاصی همایش قرآن و روانشناسی در سامانه همایش های معتبر علمی ISC 

۹۹۱۹۱-۱۹۲۶۷ 

می باشد.

https://conf.isc.gov.ir/fa/