محورهای کنفرانس
  •  
  •  
  •  
  •  
  • محور های اصلی «همایش قرآن و روانشناسی»

 

 

- روش شناسی پژوهش های قرآنی

 

- انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات

 

- رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات

 

- مسائل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات

 

- آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات

 

- سلامت از منظر قرآن کریم و روایات

 

- مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات

 

- تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات

 

- زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات

 

- رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات

 

- رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات

 

- شخصیت از منظر قرآن کریم و روایات